สาระน่ารู้

13 กันยายน 2561

108

“BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย”

วันที่ 10 ก.ย. 2561  ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงาน “BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ  อนาคตเศรษฐกิจไทย” ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และ ห้องประชุม บีบี 202 และ บีบี 203 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ผศ.ดร.พิทักษ์  กล่าวว่า หลังจากที่ BEDO ได้จัดงาน BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ล่าสุด ได้จัดงาน BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการทำงานในระดับพื้นที่ใน 6 ภูมินิเวศอันประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป และยังเป็นสร้างโอกาสให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ ในการนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย ตลอดจน การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายชุมชนต่างๆ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคอีกด้วย

ในปี 2561 นี้ BEDO มีเป้าหมายการดำเนินงานใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ฐานทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ การค้นหาสืบค้นฐานทรัพยากรที่มีคุณค่าพร้อมกับการจดแจ้ง และจดบันทึกร่วมกับการพิสูจน์ทราบว่าฐานทรัพยากรเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคุ้มครองผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาต่อยอด รวมทั้งฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นสมบัติของชุมชนและของชาติ โดย BEDO มีการทำงานร่วมกับพี่น้องใน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมีความเข้มแข็งของการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่ผ่านมา BEDO ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยชุมชนท้องถิ่น นอกจากการส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแล้ว BEDO ยังมีภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศ อาทิ การรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการคุ้มครองทรัพยากรของประเทศ เป็นต้น โดย BEDO หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง) จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจและเป็นพลังอีกหนึ่งส่วนในการสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรด้านชีวภาพในการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์

โดยแนวทางที่ BEDO เข้าไปสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จนได้รับตราส่งเสริม BioEconomy ที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากสินค้าทั่วไปโดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 1.การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นองค์ประกอบ 2.การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity friendly processes) 3.ปันรายได้ไปฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Future of the Origin) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ สร้างภายใต้บนจุดแข็งของประเทศ คือความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาใช้ให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการไปสู่ Thailand 4.0 ผศ.ดร.พิทักษ์  กล่าวในที่สุด


สำหรับงานที่จัดขึ้นที่ภาคกลางในครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายชุมชน BEDO กิจกรรมสาระบันเทิงด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ พบกับความรู้ เวทีเสวนา และความบันเทิงอย่างเต็มอิ่มไม่ซ้ำแบบ นอกจากนี้ยังมีเสวนาในหัวข้อ “การตลาดยุคใหม่ ต้องคิดต่างจากเดิม” การลดความเหลื่อมล้ำ “ผู้สูงอายุมีงานทำ คนรุ่นใหม่อยากกลับบ้าน” “ป่าครอบครัว....ความหมาย ชีวิต และภูมิปัญญา บรรยายและสาธิตสร้างอาชีพจากความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ ขนมจู้จุน ขนมโบราณของชาวปักษ์ใต้ที่เริ่มจะเลือนราง ภูมิปัญญาการแปรรูป “ผลไม้  กลับชาติ” การทำสบู่จากน้ำมันรำข้าวสังห์หยด และร่วมฟังแนวทางการปลูกไม้ชีวภาพสร้างมงคล  โดย  อ.เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร (ซินแสผู้เป็นอัจฉริยะแห่งการพลิกชะตาชีวิต) และสนุกกับมินิคอนเสิร์ตโดย แก้ม วิชญาณี , นนท์ The Voice

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมกันสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนมากมายที่นำมาจำหน่ายภายในงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข่าวค่ำเมืองนครฯ มีดีทูเดย์ MEDEE TODAY
11 กันยายน 2561 19.00-20.00 น.
ทางเพจ MedeeTV นครศรีธรรมราช