ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

18 กรกฎาคม 2561

224

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ต่างคนต่างมีหน้าที่

ต่างคนต่างมีหน้าที่

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น...

เพราะว่า...ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว

โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้

เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน

ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓