BEDO ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานถ่ายทำสารคดี ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT)

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

21 มิถุนายน 2561

503

BEDO ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานถ่ายทำสารคดี ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT)

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 BEDO ได้ดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพนำไปสู่การร่วมกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอนหอยหลอดให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

โดยปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามแนวชายฝั่งอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างไม่มีขีดจำกัด จนอาจทำให้สัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดที่เป็นแหล่งอาหารของนกประจำถิ่นและนกชายเลนอพยพได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ดังนั้นการส่งเสริมและการให้ความรู้แก่ชุมชนหรือตัวแทนชาวบ้าน ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของนกกับระบบนิเวศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการนำไปใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)