ข่าวและกิจกรรม

11 มิถุนายน 2561

163

BEDO ร่วมกิจกรรมป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี หวังสร้างแนวร่วมนักอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO นำโดย นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. และนายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกิจกรรมป่าในเมือง ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย BEDO ได้ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ และสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่า และนกน้ำ เป็นต้น เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การจัดอบรมเรื่องการดูนก การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชมสัตว์ป่า และการอบรมการเป็นเจ้าบ้านน้อย (ไกด์) ท้องถิ่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง การประกาศให้เขตห้ามล่าฯ และสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ เป็นพื้นที่ป่าในเมือง จึงเป็นการสอดรับกับกิจกรรมให้ชุมชนและประชาชนโดยรอบได้เข้ามาใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และเกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนทางเศรษฐกิจขึ้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีปลัดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิด และหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน คาดว่าจะส่งผลให้จังหวัดชลบุรีให้ความสำคัญต่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภครองรับนักปั่นจักรยาน เหนือสิ่งอื่นใด BEDO คาดหวังว่า ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักรู้คุณค่าทรัพยากรชีวภาพ และเป็นแนวร่วมอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนสู่ลูกหลานต่อไป

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)