ข่าวและกิจกรรม

5 มิถุนายน 2561

222

BEDO เข้าร่วมพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ. และเจ้าหน้าที่ สพภ. เป็นผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ รักษาการผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดระบบบำบัดน้ำเสียและศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น ณ ระบบบำบัดน้ำเสียองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)