ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

21 พฤษภาคม 2561

260

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การประหยัดอดออม...

...การประหยัดอดออม...

เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล

ตลอดจนความเจริญมั่นคง

...ของสังคมและชาติบ้านเมือง...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙