ข่าวและกิจกรรม

26 เมษายน 2561

304

ผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือ WIPO) เยี่ยมชม Community BioBank แห่งแรกในโลก ที่จังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (Dr. Gurry Francis) หลังจากได้เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพสายพันธุ์ลำไย(Longan Community BioBank) ที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้อำนวยการองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเดินทางไปเยี่ยมชม Community BioBank นี้เพราะเป็น Community BioBank แห่งแรกในโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่าภูมิใจที่ประเทศไทยเราสามารถคิดเรื่องนี้เป็นประเทศแรกในโลก แนวคิดเรื่อง Community BioBank เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เบโด้) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนของจังหวัดลำพูน ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานราชการ ซึ่งแนวคิดเกิดจากที่  BEDO ได้เข้าร่วมการประชุม WIPO IGC/TKS/TCEs ครั้งที่ 24 เมื่อปี 2013  ทำให้ตระหนักว่าประเทศไทยควรดำเนินการเพื่อรองรับพันธกรณีที่อาจเกิดจากผลการเจรจาดังกล่าว BEDO  จึงได้จัดทำโครงการแม่บทประเทศไทยการจัดทำบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจ(National Bio-Economy Database Clearing House) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ WIPO IGC และคุ้มครอง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ที่สำคัญของประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจและกฎหมาย 


Community BioBank หรือ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน คือ แหล่งเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชน ที่มีการดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีการดูแลรักษาให้คงมีชีวิตเพื่อการขยายพันธุ์ และเป็นแหล่งที่สามารถพัฒนาวิจัยทรัพยากรชีวภาพ เกิดเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชน นำไปสู่การปกป้อง คุ้มครองและเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับชุมชนได้อีกด้วย อาจพูดได้ว่า Community BioBank เป็นต้นทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ BioEconomy ก็ได้  ซึ่งพื้นที่มีการไปดูงานมีชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาและเก็บรักษาสายพันธุ์ลำไยที่ชนะเลิศมาไว้รวมกันกว่า 12 สายพันธ์ จำนวนกว่า 200 ต้น ตลอดสองฝั่งของพื้นที่ชุมชนเนืองแน่นไปด้วยสวนลำไย ทุกบ้านมีต้นลำไย จุดนี้เองจึงเป็นที่มาของการเริ่มพัฒนาแนวคิดและเกิดธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน ครั้งแรกของประเทศไทย ณ ตำบลหนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน ชื่อว่า “ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพสายพันธุ์ลำไย ตำบลหนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน (Longan Community BioBank)”


ในอนาคต สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เบโด้) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ขยายแนวคิดนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย จนอาจจะเกิดเครือข่าย Community BioBank ของประเทศไทย เป็นการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรชีวภาพในระดับชุมชน อันจะทำให้เกิดการลดความเลื่อมล่ำได้ด้วย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)