สาระน่ารู้

24 เมษายน 2561

255

การสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน โดย ดร.ดวงพร มรกตกาล

ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.05-14.55 น. ในรายการสัมคมเกษตร ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะ

- แนวคิดเรื่องการสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนเกิดจากอะไร มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

- ประเทศที่ให้ความร่วมมือมีประเทศใดบ้าง

- กิจกรรมที่ผ่านมาที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นในความมือนี้มีอะไรบ้าง ผลที่ได้รับเป็นอย่างไร ตรงตามความคาดการณ์หรือไม่

- การสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจะมีทิศทางเป็นอย่างไร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)