ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการของ BEDO

19 ตุลาคม 2560

2513

ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

     แหล่งจัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งประสานความร่วมมือ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ โดย สพภ. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาดำเนินการจัดทำแผนของศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
(1) ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการผลิตสารสกัดชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ (เวชสำอาง) ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 โดยปัจจุบันมีคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพรและการอนุรักษ์ป่าชุมชน จำนวน 481 คน
(2) ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2557 และเปิดศูนย์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยปัจจุบันได้มีคณะดูงานศึกษาเรียนรู้ด้านการย้อมผ้าคราม การเตรียมน้ำสีสำหรับย้อมผ้าครามและวิถีชีวิตชนเผ่ากระเลิง จำนวน 150 คน
(3) ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด และการจัดการป่าชุมชน ป่าครอบครัว ได้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2557 โดยปัจจุบันมีคณะศึกษาดูงานศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ป่าครอบครัวและป่าชุมชน จำนวน 396 คน
(4) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
(5) ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ
ในปีงบประมาณ 2558 สพภ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ชุมชน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ฯ
ศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ

สถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
ปัจจุบัน สพภ. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 6 แห่ง แบ่งเป็น
ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 56 จำนวน 3 แห่ง (ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในปี 2556 และนำแผนสู่การปฎิบัติในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ในปี 2557 และขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ในปี 2558)
1) ชุมชนต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการผลิตสารสกัดชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ (เวชสำอาง)
2) ชุมชนต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม
3) ชุมชนต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด และการจัดการป่าชุมชน ป่าครอบครัว

ศูนย์ฯ ปี 57 จำนวน 2 แห่ง (ได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในปี 2557 และนำแผนสู่การปฎิบัติในการจัดตั้งศูนย์ฯ ในปี 2558)
1) ชุมชนต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย
2) ชุมชนต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร

ศูนย์ฯ ปี 58 จำนวน 1 แห่ง (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนฯ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในปี 2558)
1) ชุมชนต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านด้านวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
• เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ฯ ในระดับที่สังคม มองเห็นและรับรู้ได้ และชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจจากฐานชีวภาพ และเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ
• ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ป่า/ระบบนิเวศ
• มีนักวิชาการเป็นที่ปรึกษา ทำให้ชุมชน (นักเรียนในพื้นที่) ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง มีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของพื้นที่ วัดผลได้
• ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพกลับคืน ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการ : http://eweb.bedo.or.th/blc/