โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ

โครงการของ BEDO

19 ตุลาคม 2560

2157

โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ

ชมเว็บไซต์ของโครงการ (www.Thaibiodiversity.org) คลิกที่นี่

ทำไมต้องเป็น ThaiBioDiversity

ปัจจุบันงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจัดเป็นวาระสำคัญของชาติ การรวบรวม ศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกัน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จึงเห็นความจำเป็นในการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล ที่จะทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการแผนงาน ตลอดจนกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

การสะสมข้อมูลองค์ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยนั้นมีการจัดเก็บและค้นพบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อยู่ช้านาน การจัดเก็บมีการกระจายอยู่ทั่วไป โดยผู้ที่ถือครองข้อมูลมีทั้งผู้ถือครองที่เป็นองค์กร หรือตัวบุคคล ซึ่งนับเป็นข้อจำกัดและยากต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีการรวบรวม จัดระเบียบ การบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ และถือเป็นศูนย์รวมในการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครือข่าย จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ได้เครื่องมือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้อย่างแพร่หลาย และยั่งยืนยิ่งขึ้น อันจะทำให้การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของ ThaiBioDiversity

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย เข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจในข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ชมเว็บไซต์ของโครงการ (www.Thaibiodiversity.org) คลิกที่นี่