BEDO ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ “We’re part of the solution #ForNature” “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา #เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด”

ข่าวและกิจกรรม

15 กันยายน 2564

20

BEDO ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ “We’re part of the solution #ForNature” “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา #เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ “We’re part of the solution #ForNature” “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา #เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด” จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live: Biodiversity CHM Thailand ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน ณ ห้อง Auditonrium อาคารทิปโก้ 1
โดยภายในงานได้มีการพูดคุยในหัวข้อ “Biodiversity is our life… ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพเรา สุขภาพโลก” 2) ผศ.ดร.ชามา อินซอน อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อผึ้งพาอาศัย” 3) คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ศิลปิน นักแสดง นักสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre, Thailand (EEC Thailand) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “รักษ์อย่างเดียวไม่พอ..ต้องเรียนรู้ และปรับตัว” และ 4) คุณคณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ศิลปิน นักแสดง ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัว” นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการชมนิทรรศการ จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มูลนิธิโลกสีเขียว และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ในการนี้ BEDO ได้ร่วมจัดนิทรรศการในธีม “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างเศรษฐกิจ” คือ การนำทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นมาใช้ประประโยชน์อย่างเหมาะสม รู้ค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อม และรู้จักแบ่งปันรายได้มาทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกหลาน โดย BEDO ได้ดำเนินการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนช่องทางการตลาดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งภายในงาน สพภ. ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มาจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น มาแนะนำให้รู้จัก โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่น ดังนี้
1. จานใบไม้ จากใบตองตึง กาบหมาก กาบไผ่ ซังข้าวโพด และฟางข้าว โดยวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นการใช้ประโยชน์จากใบไม้ในป่ามาทำเป็นภาชนะใส่อาหาร ลดปัญหาไฟป่า หมอกควัน ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ลดเชื้อเพลิงในป่า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
2. แก้วไม้ไผ่/หลอดไม้ไผ่ มาจากการนำไม้ไผ่ มาทำเป็นกระบวย แก้วทรงสูง แก้วทรงเตี้ย หลอดไม้ไผ่ และช้อนตักน้ำแข็ง และมีการป้องกันปัญหาการเกิดรา และมอด ด้วย การนำมาแช่น้ำส้มสายชู จะทำให้สภาพสีของไม้ไผ่ยังคงสภาพที่สวยงามลดการเกิดมอดในไม้ไผ่ได้ สารป้องกันการเกิดรา สารเคลือบผิวภาชนะจากไม้ไผ่ ที่เรียกว่า “CMC” สามารถนำมาเคลือบภาชนะต่างๆ เพื่อป้องกันความชื้นและชะลอการเกิดเชื้อราได้ ผลิตภัณฑ์นี้จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรนาแห้ว ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
3. หลอดราโพ ผลิตจากต้นราโพ เป็นพืชตระกูลไผ่หรือต้นหญ้า มีลักษณะใกล้เคียง “ต้นอ้อ” ในภาคกลาง ถูกมองว่าเป็นวัชพืชที่ไร้ประโยชน์และกำจัดยาก แต่วิสาหกิจชุมชนราโพคนพรุชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้นำต้นราโพมาทำเป็นหลอดดูดน้ำแทนหลอดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
4. กระเป๋ากระจูด ผลิตโดยการนำต้น “กระจูด” วัชพืชที่ขึ้นอยู่มากมายเต็มป่าพรุ มาจักสานเป็นของใช้ภายในครัวเรือนและของใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับ “กระจูด” ด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เข้ากับยุคสมัย เช่น ของตกแต่งบ้าน หมวก กระเป๋า รองเท้า ผลิตภัณฑ์นี้มาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
5. กระเป๋าย้อมห้อม/ผ้าบั้บ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีที่ทำมาจากสีของต้นห้อม โดยใช้ใบและกิ่งมาหมักในหม้อตามกรรมวิธี แล้วนำมาย้อมผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบให้เป็นสีน้ำเงิน ห้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะทุกขั้นตอนในการผลิตนั้นไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวไทพวนบ้านทุ่งโฮ้ง ผลิตภัณฑ์นี้มาจาก วิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมหม้อห้อมโบราณ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
6. หมวกย้อมคราม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสีธรรมชาติที่ได้จากการหมักต้นคราม เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดมาเป็นร้อยปีในหลายจังหวัดในภาคอีสาน ในปัจจุบันผ้าย้อมครามเป็นที่นิยมในท้องตลาดมากเพราะมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายให้ทันสมัย ผลิตภัณฑ์นี้มาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
โดยผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คุณเบญจวรรณ มุสิด โทรศัพท์ 087-285-3637