พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : บำเพ็ญกรณีกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

15 กันยายน 2564

17

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : บำเพ็ญกรณีกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์

"บำเพ็ญกรณีกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ
อุทิศความเสียสละส่วนตัว ดั่งบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พระราชดำรัส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔