17 กรกฎาคม วันสถาปนา BEDO ครบรอบ 14 ปี

สาระน่ารู้

17 กรกฎาคม 2564

114

17 กรกฎาคม วันสถาปนา BEDO ครบรอบ 14 ปี

เนื่องในวันครบรอบ 14 ปี ที่เบโด้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากการนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น นี่คือความภาคภูมิใจ