การถ่ายภาพพรรณไม้เพื่องานด้านพฤกษศาสตร์

สาระน่ารู้

1 กรกฎาคม 2564

217

การถ่ายภาพพรรณไม้เพื่องานด้านพฤกษศาสตร์

หมวดหมู่ของพรรณไม้และการถ่ายภาพ        
               เพื่อให้สามารถถ่ายภาพส่วนที่สำคัญหรือเป็นลักษณะเด่นที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่และจำแนกพืชออกเป็นชนิดต่าง ๆ จึงควรที่จะรู้จักอาณาจักรพืชว่ามีกลุ่มใดบ้าง และมีวิธีการถ่ายอย่างไร โดยสามารถจัดหมวดหมู่พืชในอาณาจักรออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 • ไบรโอไฟต์ (Bryophytes)
  - จัดเป็นพืชชั้นต่ำ ไม่มีท่อลำเลียง แต่มีส่วนที่คล้ายราก ส่วนที่คล้ายลำต้น และส่วนที่คล้ายใบ ไม่มีดอก ผล และเมล็ด แต่มีสปอร์
  - ควรถ่ายภาพทั้งต้น และถ่ายเน้นส่วนที่คล้ายใบ และรูปร่างอับสปอร์
 • เทอริโดไฟต์ (Pteridophytes)
  - เริ่มมีท่อลำเลียง มีราก ลำต้น และใบ ไม่มีดอก ผล และเมล็ด แต่มีสปอร์
  - ถ่ายภาพทั้งต้น เน้นส่วนใบ และกลุ่มอับสปอร์ (เพื่อแสดงตำแหน่งที่เกิดกลุ่มอับสปอร์และรูปร่าง)
 • จิมโนสเปิร์ม (Gymnosperms)
  - มีท่อลำเลียง มีราก ลำต้น ใบ ไม่มีดอกแต่มีอวัยวะที่มีโครงสร้างคล้ายดอก (strobilus หรือ cone) และมีเมล็ดที่ไม่มีรังไข่ห่อหุ้ม
  - ถ่ายเน้นส่วนใบ โครงสร้างที่คล้ายดอก และเมล็ด
 • แองจิโอสเปิร์ม (Angiosperms)
  - จัดเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการมากที่สุด และมีสมาชิกมากที่สุดในปัจจุบัน มีท่อลำเลียง มีราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด
  - ถ่ายเน้นส่วนลำต้น (ผิวเปลือก, เนื้อไม้) ใบ (ชนิดของใบ และส่วนต่าง) ดอก (ชนิดของดอกและช่อดอก) ผล (รูปร่างและผิวผล) และเมล็ด (รูปร่างและผิวเมล็ด) เป็นต้น


ข้อมูล : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ