สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

สาระน่ารู้

11 พฤษภาคม 2564

30

สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

สพภ. แวะมาให้ความรู้ สิทธิ...ของประชาชนที่จะได้รับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540