พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พูดจริง ทำจริง...

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

18 เมษายน 2564

206

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พูดจริง ทำจริง...

พูดจริง ทำจริง ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ
พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด
และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐