ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางรับฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ข่าวและกิจกรรม

17 เมษายน 2564

93

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางรับฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หากท่านพบเห็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าวได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

๑. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยตนเอง ๓ ช่องทาง ได้แก่

- งานบริหารทั่วไป กลุ่มกิจการอำนวยการ สพภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ (ทิศใต้)

- “ตู้แดง” (ตู้รับความคิดเห็น) บริเวณประตูทางเข้า สพภ.

- ศูนย์ราชการสะดวก สพภ. 

๒. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางจดหมาย โดยส่งถึง

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ*

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

( *กรณีร้องเรียน ผู้อำนวยการ สพภ. ให้ส่งถึง ประธานกรรมการ สพภ. )

๓. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ infobedo@bedo.or.th

๔. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่หมายเลข ๐๒ ๑๔๑ ๗๘๐๐

๕. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางหมายเลขโทรสาร ที่หมายเลข ๐๒ ๑๔๓ ๙๒๐๒

๖. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่

- เว็ปไซต์ www.bedo.or.th หัวข้อ ติดต่อ BEDO / ติดต่อเรา / ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ https://www.bedo.or.th/bedo/appeal.php?mid=7 

- ระบบรับเรื่องร้องเรียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (e-Petition) หรือ http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/?mid=177


*** สำหรับการให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ของ สพภ. เช่น FB : BEDO Thailand หรือ เว็บไซต์ www.bedo.or.th หัวข้อ ติดต่อ BEDO / ติดต่อเรา หรือ https://www.bedo.or.th/bedo/contact.php?mid=8 ***