ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวและกิจกรรม

1 เมษายน 2564

342

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หากท่านพบเห็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าว ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้


1. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยตนเอง จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น G อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบทางจดหมาย จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่
- กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ บริเวณชั้น 4 และชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ anti.corruption@mnre.go.th

4. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2278 8500 ต่อ 8859 และหมายเลข 0 2265 6312

5. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านทางโทรสารหมายเลข 0 2265 6313

6. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่าน Application จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่
- Google Form รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : https://forms.gle/tbmPwJPvH93DtUYG6
- ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-petition) : http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59

แหล่งที่มา  : http://anticor.mnre.go.th/th/news/detail/81122