BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แนวคิดด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ สพภ. (BEDO - ABS Concept) ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน

ข่าวและกิจกรรม

23 มีนาคม 2564

95

BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แนวคิดด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ สพภ. (BEDO - ABS Concept) ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (พท.) ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ในหัวข้อ แนวคิดด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ สพภ. (BEDO-ABS Concept) ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชุนฯ และชุมชนเครือข่าย จำนวน 18 คน โดยรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการปกป้องและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น จากชุมชนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ Community BioBank นั้น ๆ และให้ชุมชนได้รับทราบถึงสิทธิของชุมชนตามกฎหมายด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเบื้องต้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนแนวทางการดำเนินงานด้านการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพของชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การรับฝาก-เบิกถอนทรัพยากรชีวภาพของ Community BioBank ของตนเองที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนอย่างยั่งยืนจนเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้