BEDO ขอแนะนำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

ข่าวและกิจกรรม

22 มกราคม 2564

96

BEDO ขอแนะนำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

               วารสารวิชาการ "Unisearch Journal" ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลงานการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี


หน้าหลัก : http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/
วารสาร "Unisearch Journal" ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 : http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue-reader/78