สพภ. ร่วมรับฟังนโยบายจาก รมส.ทส. เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ข่าวและกิจกรรม

11 มกราคม 2564

301

สพภ. ร่วมรับฟังนโยบายจาก รมส.ทส. เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

สพภ. ร่วมรับฟังนโยบายจาก รมส.ทส. เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 11 มกราคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม มอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นความต่อเนื่องจากปี 2564 โดยยังเป็นงบประมาณแบบขาดดุลในจำนวนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังและช่วยในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด-19 รวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวงเงิน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 185,962 ล้านบาท ประมาณการรายได้สุทธิที่ 2,400,000 ล้านบาท ขาดดุลงบ 700,000 ล้านบาท โดยการจัดทำงบครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 บรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการชะลอมาตรการภาษีบางประการ ซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล จากวงเงินที่มีอย่างจำกัด 

ดังนั้นขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานบริหารงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณต้องบริหารงบประมาณรายจ่ายให้คุ้มค่าที่สุด ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปยังผู้บริหารของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ

โดยมี นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และคณะผู้บริหาร สพภ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปีติพงศ์ พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

ทั้งนี้ นโยบายของ รมว.ทส. ได้มีการกำชับดำเนินงานโดยยึดแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี และแนวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ รวมถึงดำเนินงานตามนโยบาย ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 อย่างต่อเนื่อง มีการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ อย่างเต็มความสามารถ โดยทั้งหมดนี้ รมว.ทส. ได้เน้นยำให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รอบคอบ และคุ้มค่า เพื่อให้งบประมาณถูกนำไปใช้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสุขให้กับประชาชนชาวไทย