การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ "ด้านสัตว์"

สาระน่ารู้

8 มกราคม 2564

153

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ "ด้านสัตว์"

  • ประเทศไทย ตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น ความแตกต่างกันของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งทางชีวภาพ กายภาพ นำไปสู่การบริหารจัดการ ป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติได้
  • การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทั้งในระดับพันธุกรรมชนิดและระบบนิเวศถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • สำรวจความหลากชนิดของสัตว์ เราสามารถทำการสำรวจได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพบเห็นสัตว์โดยตรง การใช้ตาข่าย กรงดัก หรือ สำรวจร่องรอยของสัตว์ป่า โดยก่อนการสำรวจ จำเป็นต้องมีการศึกษาและวางแผนเส้นทางสำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกสังคมพืชหรือทุกสภาพถิ่นที่อาศัยของสัตว์ เพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือชนิดสัตว์ที่คาดว่าจะพบและตรงตามวัตถุประสงค์ในการสำรวจ


อ้างอิง :

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์. 2560 . สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้
คู่มือการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์. 2554 .สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

-------------------------------

ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมได้ที่

- เว็บไซต์ : https://www.thaibiodiversity.org/
- ไลน์ : https://lin.ee/upwFSDO
- ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพ: http://bedolib.bedo.or.th/