ความหลากหลายของพันธุ์ไม้น้ำ

สาระน่ารู้

15 ธันวาคม 2563

144

ความหลากหลายของพันธุ์ไม้น้ำ

            พรรณไม้น้ำ พืชน้ำสวยงามสําหรับประดับตู้ปลา หรือตู้พรรณไม้น้ำ นอกจากให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติแก่ตู้ปลาแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศในน้ำ โดยเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์วางไข่ และเป็นอาหารของสัตว์น้ำ ทั้งยังช่วยดักตะกอนทำให้น้ำใสขึ้น บางชนิดยังมีความสวยงามทำให้กลายเป็นพรรณไม้น้ำพื้นเมืองที่มีคุณค่า และเป็นที่ต้องการของตลาดไม้ประดับ

            ปัจจุบัน ธุรกิจพรรณไม้น้ำเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดของพรรณไม้น้ำที่นิยมหลายชนิด เนื่องจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ทำให้พรรณไม้น้ำสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดี


อ้างอิง

- พรรณไม้น้ำไทยที่ใช้ประดับตู้ปลาและสวยน้ำ. (2552), สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

- 60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย. (2558), สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

- การวิเคราะห์ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก. (2559), วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง ปีที่ 2 ฉบับบที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559


ขอขอบคุณ ข้อมูลภาพ : กรมประมง


ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://www.thaibiodiversity.org/

ไลน์ : https://lin.ee/upwFSDO