สพภ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการ Community BioBank

ข่าวและกิจกรรม

15 ธันวาคม 2563

118

สพภ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการ Community BioBank

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนขุนแม่หยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ได้เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสร็จและถวายรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.และการดำเนินงานโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ที่ สพภ.ได้ให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ไร่หมุนเวียนบ้านขุนแม่หยอด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านบริเวณพื้นที่การทำไร่หมุนเวียนในชุมชนบ้านขุนแม่หยอด พร้อมกับการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)และจัดทำแปลงสาธิตพืชไร่หมุนเวียนที่นำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน

และในปี 2564 สพภ. มีศึกษารวบรวมและวิจัยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของชุมชนทั้งในระดับชุมชนในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์และนำส่วนหนึ่งเก็บรักษาและทดลองประสิทธิภาพการเก็บรักษาบริเวณใต้ฐานพระมหาธาตุ ดอยอินทนนท์ร่วมกับกองทัพอากาศ เพื่อเป็นคลังสำรองแก่ชุมชนในอนาคต
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อีกด้วย