สพภ. ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ข่าวและกิจกรรม

17 พฤศจิกายน 2563

107

สพภ. ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ตามที่ สพภ. มีนโยบายจัดทาโครงการ“สำนักงานสีเขียว (Green Office) 

ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม และว่าด้วยเรื่องกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555 “ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ” นั้น


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้เข้าร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซ้อมการอพยพหนีไฟ บริเวณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยให้ผู้ที่เข้าซ้อมการอพยพหนีไฟรับรู้ถึงเส้นทางหนีไฟและการใช้ประตูหนีไฟที่ถูกต้อง