การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาโครงการ Mainstreaming Biodiversity-based Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development (GEF-7)

ข่าวและกิจกรรม

11 พฤศจิกายน 2563

226

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาโครงการ Mainstreaming Biodiversity-based Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development (GEF-7)

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาโครงการ Mainstreaming Biodiversity Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development 


ในการนี้ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ดร. ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เจ้าหน้าที่ สพภ. และ Mr.Residence  representative ,UNDP Thailand เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กทม.


โดยการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาโครงการ Mainstreaming Biodiversity Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development ได้จัดกรอบเสวนาและระดมความคิดเห็น 3 กลุ่มดังนี้


กลุ่มที่ 1 หัวข้อ : การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับประเทศ

แนวคิดโครงการ

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการยอมรับและบูรณาการเข้ากับแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวและการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

2. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกบูรณาการเข้ากับมาตรฐาน/การรับรองด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศที่มีอยู่ และเกิดแรงจูงใจในการลงทุนที่จะนำไปประยุกต์ใช้


ประเด็นการเสวนาและระดมความคิดเห็น

1. กรอบนโยบายและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชุมชน และการผลักดันให้เกิดการจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนงานด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานภาคีเครือข่าย

2. ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงขีดความสามารถของสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ

3. หลักการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดำเนินการภายใต้สถาบันในกำกับของหน่วยงานรัฐการรับรองมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ

4. ระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการประเมินและติดตามตรวจสอบผลกระทบระบบนิเวศการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อสังคมที่มีมาตรฐานและปฏิบัติได้จริง

5. กลไกการจัดหาเงินทุนและมาตรการแรงจูงใจทางการเงิน


กลุ่มที่ 2 หัวข้อ : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในภูมินิเวศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวคิดโครงการ

1. ปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยว เช่น การสร้างรายได้จากการจัดการนักท่องเที่ยว (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ, ค่าบริการการจัดการสิ่งแวดล้อม,กองทุนชุมชน) และการมีส่วนร่วมของชุมชน (ผลิตภัณฑ์จากการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน)

2. สร้างจำนวนกิจการท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

3. เพิ่มการสร้างรายได้เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

4. สร้างจำนวนของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นให้ชุมชน


ประเด็นการเสวนาและระดมความคิดเห็น

1. ความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาชายฝั่งตะวันตกอย่างยั่งยืน

2. แผนการจัดการรองรับนักท่องเที่ยว แผนธุรกิจและรูปแบบการสร้างรายได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับพื้นที่โครงการ

3. มาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการติดตามผลกระทบที่ได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนถูกนำไปใช้ทั่วทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการพัฒนาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

5. กำหนดตัวชี้วัดการลดลงของภัยคุกคามทางนิเวศวิทยาในพื้นที่เป้าหมาย

6. เครื่องมือและวิธีการติดตามการท่องเที่ยวและการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ


กลุ่มที่ 3 หัวข้อ : การจัดการองค์ความรู้และการบูรณาการประเด็นเรื่อง Gender Equality ในกระบวนการติดตามงานและการประเมินผล


แนวคิดโครงการ

1. สร้างช่องทางการเข้าถึงตลาด เช่น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน mobile application หรือ digital platform การท่องเที่ยว เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ปรับทัศนคติและความตระหนักในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุมชน และนักท่องเที่ยว (ทั้งในและต่างประเทศ) ในเรื่องความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อการท่องเที่ยว

3. สร้างแนวปฏิบัติและบทเรียนสำหรับการพัฒนา เผยแพร่ และการนำไปปฏิบัติจริง รวมถึงการบูรณาการความเท่าเทียมทางเพศ และประโยชน์เชิงสังคม-วัฒนธรรม ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน

4. การพัฒนาศักยภาพและการสร้างความตระหนักในด้านการท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ


ประเด็นการเสวนาและระดมความคิดเห็น

1. แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงบูรณาการได้รับการพัฒนาเปิดตัวให้บริการ e-Market สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตัวอย่างของชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านนี้ เช่น สามร้อยยอด กุยบุรี

2. กำหนดเป้าหมายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3. ระบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและพื้นที่คุ้มครอง และยกระดับนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นของประเทศไทย

4. ระบบการติดตามและประเมินผลที่บูรณาการหลักการความหลากหลายทางเพศสภาพ และมาตรการป้องกันได้รับการพัฒนา และดำเนินการปรับใช้กับการจัดการโครงการ