1 ใน 100 อันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานระดับโลก (แมลง)

สาระน่ารู้

10 พฤศจิกายน 2563

166

1 ใน 100 อันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานระดับโลก (แมลง)

สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN) ได้จัดอันดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงของโลกไว้จำนวน 100 ชนิด โดยเป็นชนิดพันธุ์ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับความหลากหลายทางชีวิภาพ การเกษตร และมนุษย์ แบ่งเป็นสัตว์ 56 ชนิด พืช 36 ชนิด และจุลินทรีย์ 8 ชนิด ซึ่งในจำนวน 100 ชนิดนี้เป็นแมลงจำนวน 14 ชนิด (ตามภาพประกอบ)

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่แตกต่างจากพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายตามธรรมชาติ ไม่เคยพบการแพร่กระจายในอดีต สาเหตุที่ทำให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น สามารถตั้งรกรากและรุกรานในพื้นที่ได้ เนื่องจากมนุษย์ทำให้ปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีในระบบนิเวศมีความเหมาะสม และเพิ่มโอกาสให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นกลายเป็นชนิดพันธุ์ที่แพร่ระบาดและรุกราน โดยอาจเกิดจากทั้งความจงใจและความบังเอิญของมนุษย์


อ้างอิงข้อมูลและภาพ : บันทึกโลกแมลง 4 (สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยาทแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)

สื่อความรู้ออนไลน์ครบวงจรในที่เดียว : http://bedolib.bedo.or.th/