สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ Green Garden พื้นที่ในเมือง

ข่าวและกิจกรรม

21 ตุลาคม 2563

192

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ Green Garden พื้นที่ในเมือง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ Green Garden พื้นที่ในเมือง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศ ทั้งในด้านการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง จึงได้การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเริ่มต้น Green Garden อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการ อาคาร A เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธนกรรมการ สพภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายธีรัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ ธพส. อาจารย์ ชูศักดิ์ จันทร์ปฐมพงศ์ ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ ผศ. ปารณ ชาตกุล