BEDO เข้าร่วม “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

ข่าวและกิจกรรม

17 ตุลาคม 2563

149

BEDO เข้าร่วม “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 17 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน


ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 1000 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ณ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี


นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2563 ได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 17,000 ไร่ และในปี พ.ศ. 2564 ตั้งเป้าหมายการปลูกป่าไว้ทั่วประเทศ 400,000 ไร่ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว ที่เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตร และการอุปโภคบริโภคที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาทุกคนที่มาร่วมมือร่วมใจปลูกป่าในวันนี้ และขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับอีกหลายจังหวัด ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศให้มากยิ่งขึ้นต่อไป