สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ข่าวและกิจกรรม

15 ตุลาคม 2563

209

สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สพภ. และพนักงานจ้างเหม่บริการฯ จำนวน 15 คน รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณหน้าสำนักงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ราชดำเนิน)


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 6 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2563 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร