BEDO เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563

ข่าวและกิจกรรม

1 ตุลาคม 2563

72

BEDO เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 1 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนประจำปี 2563 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และป่าชุมชนบ้านกุดหมากไฟ จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน "ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต" ในการนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้แทนป่าชุมชนทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน และสามารถดูแลรักษา ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรในพื้นที่ของตนอย่างสมดุล และคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมอบรางวัลในวันนี้ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่า ให้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับป่าชุมชนในพื้นที่อื่นๆ และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ไปสู่กระบวนการพัฒนาประเทศบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป