กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสรุปผลการดำเนินงาน ในพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลดงมอน และเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

17 กันยายน 2563

47

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสรุปผลการดำเนินงาน ในพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลดงมอน และเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

        เมื่อวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ สพภ. ลงพื้นที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเชิญนายรัตเขตร์ เชยกลิ่น และนางสาวธิติยา บุญประเทือง นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดรา ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าสงเปือยเหนือ เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 2 วัน จำนวน 118 คน