BEDO จัดงานประชุม “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง”

ข่าวและกิจกรรม

22 กันยายน 2563

87

BEDO จัดงานประชุม “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง” โดยมีนางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานด้านการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม ณ ปกาสัย รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวคิด วิธีการ ในการประเมินมูลค่าของต้นทุนทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจากการประเมินมูลค่าต้นทุนธรรมชาติของตัวขับเคลื่อนผลกระทบคือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ ปริมาณน้ำประปา รูปแบบการเดินทางของพนักงาน ปริมาณน้ำเสีย และปริมาณขยะประเภทต่างๆ ร่วมกับการศึกษาดูงานด้านการลดต้นทุนทรัพยากรควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงแรมปกาสัย รีสอร์ท ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ ซึ่งได้รับรางวัล ASEAN Energy Award ประเภท Tropical Building เนื่องจากดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ให้น้อยที่สุด ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวทำให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลายสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ในอนาคต