กฎหมายสิ่งแวดล้อมน่ารู้

สาระน่ารู้

18 กันยายน 2563

203

กฎหมายสิ่งแวดล้อมน่ารู้

กฎหมายสิ่งแวดล้อมน่ารู้

 1. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย พ.ศ. 2555ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ

2. ประกาศกรมสวัสดิการฯมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลการอ่านและประมวลผลข้อมูล การจัดแฟ้ม ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ์

3. พระราชบัณญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในที่ปลอดบุหรี่เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนดผู้ใดฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ฯลฯ ประกาศประทรวงสาธารณสุขฯ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ฯ พ.ศ. 2561เขตปลอดบุหรี่ กำหนดให้ห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า-ทางออกอาคาร ในระยะ 5 เมตร

4. ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ การเก็บ/ขน/กำจัดสิ่งปฏิกูล/มูลฝอย พ.ศ.2544ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งหรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องจัดให้มีที่รองรับสิงปฏิกูลฯภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอ/ถูกสุขลักษณะฯลฯ

5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ที่ทำการราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน) อาคารเหล่านี้ ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย : อาคารประเภท ก (มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกัน/หลายหลังเกิน 10,000-55,000 ตร.ม.) อาคาร ข (มีพื้นที่เกิน 10,000-55,000 ตร.ม.) อาคาร 2 คือ อาคารฯ ค มีพื้นที่รวมกันเกิน 5,000-10,000 ตร.ม.) ฯลฯ

6. ประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียง 2561นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA) จำนวน 8 ชั่วโมง มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ