รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง /บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ BEDO

สาระน่ารู้

18 กันยายน 2563

179

รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง /บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ BEDO

รายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง  /บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ BEDO

1. ด้านการจัดซื้อสินค้า (30 รายการ) 63.31 % และมูลค่าสินค้า  267,726 บาท 86.86 %

2. ด้านการจ้างบุคคลภายนอก (แม่บ้าน) มีหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังนี้

2.1 ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย

2.2 พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 มีการดำเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอาคารสำนักงาน เพื่อนำกลับไปสู่กระบวนการแปรรูปหรือเวียนใช้ใหม่รวมถึงจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม

3. ด้านการจัดประชุมฯที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100%