รายงานผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกของ BEDO

สาระน่ารู้

18 กันยายน 2563

198

รายงานผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกของ BEDO

รายงานผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกของ BEDO

ประจำปีงบประมาณ 2562 บุคลากรจำนวน 99 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 0.7815/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

ประจำปีงบประมาณ 2563 บุคลากรจำนวน 106 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจก = 0.6613/ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี

เป้าหมายที่กำหนด

1. เนื่องจากบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายจัดการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวงดการใช้โฟมในสำนักงานและที่สำคัญการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง

2. การแต่งตั้งคณะทำงานกระจายครอบคลุมทุกกลุ่มกิจการ และให้พนักงานช่วยสร้าจิตสำนึกให้คนรอบข้างมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานครั้ง

3. มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เช่น จัดทำจุดรับบริจาคสลิปการรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า การแข่งขันการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง กิจกรรประดิษฐ์ถุงจากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น