มาตรฐาน 5 ส. ภายใน BEDO

สาระน่ารู้

18 กันยายน 2563

160

มาตรฐาน 5 ส. ภายใน BEDO

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อการดำเนินตามโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

โดย สพภ. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันรักษาความสะอาด ปรับปรุงให้สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี โดยใช้มาตรการ 5 ส. ดังนี้

1. สะสาง (SEIRI) สิ่งของบนโต๊ะห้ามมีเอกสารวางสูงเกิน 10 นิ้ว และต้องมีพื้นที่ใช้สอยเหลือ ประมาณ 80%

2. สะดวก (SEITON) เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารจะต้องจัดวางให้ไกลพนักงานมากที่สุด

3. สะอาด (SEISO)  ปิดไฟและปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังจากประชุมเสร็จแล้ว

4. สุขลักษณะ (SEIKETSU)  ห้ามมีสิ่งกีดขวางบริเวณอุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ ประตูหนีไฟจะต้องพร้อมต่อการเปิดใช้งาน

5. สร้างนิสัย (SHITSUKE)  ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตู้เอกสาร/ตู้เก็บของอยู่เสมอ