นโยบายสิ่งแวดล้อมของ BEDO

สาระน่ารู้

18 กันยายน 2563

137

นโยบายสิ่งแวดล้อมของ BEDO

ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว
ด้วย สพภ. มีนโยบายจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ในสำนักงานเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อการดำเนินตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียวของ สพภ. ดังนี้
1. มุ่งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียว
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมมือในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัยและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3. บุคลากรร่วมมือกันรักษาความสะอาดปรับปรุงให้สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี
4. ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และงดใช้โฟมภายในอาคารลดของเสียรวมทั้งมลพิษอื่นๆ จากสำนักงาน และกำจัดของเสียอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดการแบ่ง 
3Rs ที่มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะต้นทาง
6 สร้างสภาพแวดล้อมของพนักงานให้มีพื้นที่สีเขียวและเชื่อมต่อการทำงาน
7. สื่อสารนโยบาย สร้างจิตสำนึกต่อบุคลากร และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
8. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี