สพภ. จัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

ข่าวและกิจกรรม

17 กันยายน 2563

72

สพภ. จัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานทั้ง 6 ได้แก่ 1) กรมป่าไม้ 2) กรมประมง 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) กรมวิชาการเกษตร 5) กรมทรัพยากรธรณี และ 6) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและร่วมทดสอบระบบภายใต้โครงการฯ ทั้งนี้ การจัดประชุมยังมีการใช้มาตรการการควบคุมโรคเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 โดยมีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ จุดตรวจคัดกรอกวัดไข้ จุดแจกหน้ากากอนามัยและมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร