BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครปฐม"

ข่าวและกิจกรรม

15 กันยายน 2563

83

BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครปฐม"

BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เดินทางไปยังชุมชนบ้านศาลาดิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมต้นแบบการจัดการน้ำเสียชุมชน พร้อมทั้งร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ภายใต้หัวข้อ “การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน” โดยในการเสวนาครั้งนี้มีเครือข่าย ทสม. ชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้า และผู้ประกอบการแพแม่น้ำท่าจีน เข้าร่วมเสวนา


ซึ่งโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้ทำให้เห็นว่า ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านศาลาดินที่ได้มีการบริหารจัดการน้ำเสียในคลองของชุมชม จนกระทั่งทำให้มีชุมชนมีตลาดเกิดขึ้น เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งผักตบชวาก็สามารถนำกลับมาเพิ่มคุณประโยชน์ จนเกิดเป็นรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ถ้าหากได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นบ้านศาลาดินที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ดังนั้น ในนามกระทรวงฯ ก็ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณบ้านศาลาดินที่ได้ทำให้เห็นว่าภารกิจของกระทรวงฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เริ่มประสบความสำเร็จ และทางกระทรวงฯ ก็จะนำแนวทางต้นแบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ไปเผยแพร่ให้ครบทุกพื้นที่ในประเทศไทยต่อไป