BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

ข่าวและกิจกรรม

15 กันยายน 2563

67

BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นจัน บริเวณหน้าศาลากลาง โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

โดยในที่ประชุมได้รายงานสรุปถึงสถานการณ์ประเด็นปัญหาสำคัญและแนวทางแก้ไข จากผลกระทบที่ได้รับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ปัญหาการว่างงานและการขาดรายได้ของแรงงาน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีสถานประกอบการเลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 36 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 678 คน ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยา โดยการจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19 โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังทำได้ในจำนวนจำกัดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและจำหน่ายได้น้อย ไม่สามารถหาตลาดที่ยั่งยืนให้ผู้ฝึกอาชีพได้ จึงขอให้สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพ คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SME สู่การตลาด และการตลาดยุคใหม่

2. ปัญหาที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทางจังหวัดได้เสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว

3. การชดเชยและเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศได้

4. ข้อเสนอในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านอื่น ๆ เช่น การขอรับความช่วยเหลือแก่ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ และกุ้งทะเล

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเรื่องการจัดการน้ำเสียชุมชน การกำจัดผักตบชวา ปัญหาการจราจร

รมว.ทส. กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมด จำนวน 16,488 อัตรา ซึ่งดำเนินการจ้างโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ซึ่งได้มีการจ้างงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นร่วมดำเนินการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ โดยส่วนหนึ่งก็ได้มีการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐมด้วย สำหรับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสีย ทางจังหวัดมีองค์การจัดการน้ำเสียในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ทั้งนี้ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและบูรณาการการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากับทางจังหวัด และในประเด็นเรื่องการขอรับความช่วยเหลือแก่ผู้เพาะเลี้ยงจระเข้นั้น เนื่องจากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงจะขอนำไปหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป