BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

ข่าวและกิจกรรม

14 กันยายน 2563

61

BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน


เมื่อวันนี้ 13 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทาง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

โดยในที่ประชุมได้รายงานสรุปถึงสถานการณ์ ประเด็นปัญหา ดังนี้

1. ปัญหาเรื่องที่ดิน

2. ปัญหาเรื่องช้างป่า

3. ปัญหาเรื่องการปรับภูมิทัศน์และการจัดระเบียบแพ

4. ปัญหาเรื่องไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

5. ปัญหาเรื่องภัยแล้ง

6. ปัญหาเรื่องยาเสพติด

7. ปัญหาเรื่องทางด้านการเมือง

8. ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

9. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี


มว.ทส. กล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่ดิน ยังมีพื้นที่บางส่วนของราชการที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชน ทางกระทรวงฯ จะนำไปหารือกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำหรับปัญหาไฟป่าหมอกควัน ทางกระทรวงฯ ได้แนะนำ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และในเรื่องปัญหาภัยแล้งได้มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้ำ เร่งหาแหล่งน้ำผูกรวมทำเป็นอ่างพวง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ส่งเสริม และเน้นเรื่องการปลูกป่า รวมไปถึงการดูแลบำรุงผืนป่า เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ กระทรวงฯ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้มีการวางแผนและแนวทางในการสร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ำให้กับช้างป่าเพื่อดึงช้างให้กลับเข้าป่า เป็นการแก้ปัญหาช้างป่าอีกด้วย