BEDO เข้าร่วมการประชุมรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2563

ข่าวและกิจกรรม

12 กันยายน 2563

81

BEDO เข้าร่วมการประชุมรวมไทยสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2563

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม "ร่วมไทยสร้างชาติ" และรับฟังสรุปสถานการณ์ประเด็นปัญหารวมทั้งกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และคณะผู้บริหารทส. เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี


ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินมางไปยังบ้านหนองบัวหมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน และตรวจราชการในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่น้ำหายาก