พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

8 กันยายน 2563

142

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก

"...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก

ที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำ

หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้

คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้อง ก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่น

เป็นกลางเพราะไม่มีอคติ สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุด

ของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำ

ในวงงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต..."

+++++++++++++++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สามัคคีสมาคม

ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี

ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๒๗