พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

20 สิงหาคม 2563

79

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะ

การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจ ก่อนที่จะ

ปฏิบัติการใดลงไป เสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหาก

ทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์

บังเกิดความประมาทขึ้น อันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆ ได้

ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงใช้ความพิจารณาให้รอบคอบ

ก่อนที่จะประกอบกิจใดๆ แม้แต่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา

แล้วนั้น ก็ควรจะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันด้วย

+++++++++++++++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ สูตรบาคาร่า