การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

5 สิงหาคม 2563

44

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563

            เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม เจ้าหน้าที่ สพภ. และพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นบริเวณใต้พระมหาธาตุ ดอยอินทนนท์ เพื่อสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รอง ผอ.อพ.สธ. และ ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ได้แก่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้ สวทช., กองทัพอากาศ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ฟรีเครดิต

            จากการประชุมได้ดำเนินการวางกรอบแนวคิดการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความมั่นคงทางทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้  

- กำหนดพื้นที่ สำรวจรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านจากชุมชนเป้าหมาย
- หาวิธีการปรับปรุงห้องสำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน
- ศึกษาวิจัยเบื้องต้นเพื่อหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม
- การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นระดับชุมชน
- การศึกษาวิจัยวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการเก็บบริเวณใต้ฐานพระมหาธาตุ
- การวิเคราะห์ genome
- ประเมินศักยภาพของชนิดพืชท้องถิ่นที่ทีความโดดเด่นและมีคุณภาพ มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์
- เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่เป็นมาตรฐาน
- เก็บรักษาระยะยาว

            และวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ สพภ. พนักงานจ้างเหมาบริการฯ ผู้แทนจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ลงพื้นที่ศึกษาดูการเก็บเมล็ดพันธุ์ของชนเผ่าปกากะญอ ณ หมู่บ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับวางแผนการดำเนินงานเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์