แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

ข่าวและกิจกรรม

11 สิงหาคม 2563

28

แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

เนื่องจากทีมงานได้มีการปรับปรุง Firewall จึงต้องปิดระบบภายในทั้งหมดและเว็บไซต์ ตั้งแต่วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 น. ทั้งนี้ระบบให้บริการของ สพภ. จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 


1. ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodiversity.org)

2. ฟ้าใส แกลอรี่ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ (www.fahsaigallery.com)

3. ระบบโครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพฯ (slbt.bedo.or.th)

4. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (www.biogang.net)

5. ระบบติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (Monitor Dashboard) (kpi.bedo.or.th)

6. ระบบชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว (bioecon-forest.bedo.or.th)