การฝึกอบรมการลงบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ 9 ใบงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

30 กรกฎาคม 2563

60

การฝึกอบรมการลงบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ 9 ใบงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

การฝึกอบรมการลงบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ 9 ใบงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ณ วัดป่าภูคำยาง เทศบาลตำบลดงมอน และวัดป่าถ้ำตาคา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563


        เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้เรียนเชิญ ดร.สุจิตรา เจาะจง และอาจารย์อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร บรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ งานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น วิธีการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ 9 ใบงาน รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ เพื่อให้ได้ป้าย อพ.สธ. โดยมี ดร.รัตเขตร์ เชยกลิ่น และนางสาวธิติยา บุญประเทือง ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ร่วมบรรยายในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงมอน และเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ณ วัดป่าภูคำยาง และพื้นที่ป่าชุมชน ตำบลบางทรายใหญ่ โดยพืชที่สำรวจพบ ได้แก่ สัก หางนกยูงไทย ลิ้นมังกร ประดู่ มะเดื่อ ไทร เปราะป่า หรือ ตูบหมูบ (Kaempferia sp.) กระทกรกป่า (Passiflora sp.) เถาวัลย์ป่า เครือส้มลม (Aganonerion sp.) ต้นบุก (Amorphophallus sp.) ปอป่า ปอพราน (Colona sp.) กระเจียวแดง (Curcuma sp.) หนอนตายยาก (Stemona sp.) หัสคุณ (Micromelum sp.) มะตูมป่า และต้นไม้กวาด หรือ หญ้าขัด (Sida sp.) เป็นต้น