ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (อพ.สธ.–สพภ.) ครั้งที่ 1/2563

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

30 มิถุนายน 2563

46

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (อพ.สธ.–สพภ.) ครั้งที่ 1/2563

        เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. สำนักงานสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มีการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (อพ.สธ.–สพภ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

        สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดอยู่ในกลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (G4) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการประชุมได้มีการจัดทำคำสั่งคณะทำงานชุดใหม่และจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) และแผนปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2565 สอดคล้องตามแผน อพ.สธ.-สพภ. และส่งให้คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด เพื่อส่งมอบให้ อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ต่อไป