พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตน

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

27 กรกฎาคม 2563

101

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตน

"...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำ

ของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่าง

ด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะ

ความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึง

ความสำเร็จที่แท้จริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต..."

+++++++++++++++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำการศึกษา ๒๕๑๕